Działalność StatutowaStowarzyszenie posiada status organizacji użytku publicznego, jego głównym celem statusowym jest podejmowanie działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gmin, a w szczególności gmin wiejskich.

Nieodpłatna działalność statusowa odbywa się poprzez:
 1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Działalność charytatywna
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 4. Ochrona i promocja zdrowia
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 9. Wypoczynek dzieci i młodzieży
 10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 13. Turystyka i krajoznawstwo
 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
 16. Upowszechniania i ochrony praw dziecka
 17. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych